Lớp học nâng cao

  • Lớp nâng cao

    Giáo viên: 1 giáo viên bản ngữ và 2 giáo viên Việt Nam

    Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh và Tiếng Việt