Lớp học cơ bản

  • Lớp tiêu chuẩn:

    Giáo viên: 3 giáo viên mầm non, 1 giáo viên Tiếng Anh bản ngữ dạy theo giờ
    Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh và Tiếng Việt